Hieu Pham

Obituary of Hieu Pham

In Loving Memory of Our Husband, Father, and Grandfather Mr. Hieu Pham (1937 – 2021) Funeral February 2, 2021 Location: The Godfrey Funeral Home 4008 English Creek Avenue Egg Harbor Township, New Jersey 08234 (609) 241-6460 Program: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. – Buddhist prayer service 12:00 P.M. – 1:30 P.M. – Public viewing service 1:30 P.M. – Public prayer service and departure to the crematorium. Phạm Chung Hiếu (1937 – 2021) Cáo Phó Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Chổng, Cha, Ông của chúng tôi là Ông Phạm Chung Hiếu Pháp danh:Thiện Pháp Sinh ngày: 3 tháng 7 năm 1937 Từ trẩn ngày: 27 tháng 1 năm 2021 Hưởng thọ: 84 tuổi Chương trình tang lễ Ngày thứ ba, 2 tháng 2 năm 2021 Từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa – lễ phát tang Từ 12 giờ trưa đến 1:30 chiều – thân bằng quyến thuộc và bằng hữu cùng viếng 1:30 chiều – di quan đi hỏa táng Linh cửu được quàn tại: The Godfrey Funeral Home 4008 English Creek Avenue Egg Harbor Township, New Jersey 08234 (609) 241-6460 Nếu quý vị không đến tham dự tang lễ được, xin mời quý vị theo dõi tang lễ trên mạng tại: https://godfreyfuneralhome.com (xin chọn trang riêng của “Hieu Pham” sau khi vào trang chính của nhà quàn) Tang gia đồng kính báo. Cáo phó này thay thiệp tang. Xin miễn phúng điếu
Tuesday
2
February

Visitation at Main Service

12:00 pm - 2:00 pm
Tuesday, February 2, 2021
The Godfrey Funeral Home
4008 English Creek Avenue
Egg Harbor Township, New Jersey, United States
Tuesday
2
February

Prayer Service

11:00 am
Tuesday, February 2, 2021
The Godfrey Funeral Home
4008 English Creek Avenue
Egg Harbor Township, New Jersey, United States
Share Your Memory of
Hieu